وظايف اساسي سازمان ملي بهره‌وري ايران
 • برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري همه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك
 • تدوين برنامه‌هاي راهبردي در راستاي بهبود بهره‌وري بخش‌هاي مختلف اقتصادي
 • تهيه، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري، سياست‌ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري
 • نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص انجام تكاليفي كه به موجب قانون و در زمينه رشد و ارتقاي بهره‌وري بر عهده دستگاه‌ها گذاشته مي‌شود.
 • تهيه برنامه جامع بهره‌وري كشور، نظارت بر اجراي آن در دستگاه‌ها و تهيه گزارش‌هاي سالانه اجراي برنامه‌ها
 • تهيه، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اعتباردهي، پايش و اعطاي جوايز مرتبط با بهره‌وري و تعالي سازماني در سطح ملي به فعالان اقتصادي دولتي و غير دولتي در امر بهره‌وري و معرفي آنها به جامعه در چارچوب اصول مندرج در اسناد بالادستي
 • فراهم آوردن زمينه‌هاي حمايت از گسترش و تقويت نهادهاي غيردولتي فعال در زمينه بهره‌وري
 • برنامه‌ريزي و تعامل با دستگاه‌هاي مربوطه در راستاي گسترش و ترويج مفاهيم بهره‌وري
 • برقراري ارتباط و تعامل با سازمان بهره‌وري آسيايي ‌‌‌‌‌‌(APO)و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي فعال در زمينه بهره‌وري به منظور بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي آنان در راستاي تحقق اهداف سازمان ملي بهره‌وري ايران از طريق عضويت و همكاري‌هاي مشابه و پيگيري جريان همكاري
 • سياستگذاري و ابلاغ دستورالعمل‌هاي چگونگي انتشار اطلاعات بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي، نظارت بركيفيت آنها و تعامل با دستگاه‌ها در راستاي بهبود آمار و اطلاعات
 • برنامه‌ريزي به منظورارايه آموزش‌هاي تخصصي ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد
 • برنامه‌ريزي و همكاري با بنگاه‌هاي ملي در راستاي در اختيار قرار دادن كمك‌هاي فني و حرفه‌اي براي ارتقاي بهره‌وري آن‌ها

ماموريت سازمان ملي بهره‌وري ايران

سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان يك نهاد حاكميتي، مسئول برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري همه فعالان اقتصادي و عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك و تهيه و تدوين شاخص‌هاي استاندارد بهره‌وري به ويژه بهره‌وري سبز، ارتقاي بهره‌وري در تمامي بخش‌هاي اقتصادي،‌ اجتماعي، فرهنگي، دولتي و غير‌دولتي در چارچوب قوانين، سياست‌ها و اسناد بالادستي است.

  

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL