"مديريت پژوهشي بخش عمومي سازمان ملي بهره وري ايران"

پژوهش و تحقيق، اساس و پايه حركت فعاليت پايدار كشور را نشان مي دهد. نقش پژوهش در توسعه پايدار چنان برجسته و انكار ناپذير است كه مي توان آن را بدون ترديد نيروي محرك توسعه در تمام زمينه ها دانست.
يكي از عوامل اصلي در رشد و توسعه كشورهاي پيشرفته توجه ويژه اين كشورها به پژوهش و تحقيقات در تمام عرصه هاي علوم است. امروزه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي عقب مانده براي رسيدن به وضعيت كنوني كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته چاره اي جز توجه به پژوهش و تحقيقات پايه اي ندارند.
در كشور ما انجام پژوهش هاي علمي- كاربردي در جهت رفع مشكلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي يكي از ضروريات در رابطه با رفاه اجتماعي و توسعه پايدار مي باشد. با توجه به احساس اين ضرورت در سازمان ملي بهره وري ايران و توجه به امر پژوهش و انجام پژوهش هاي كاربردي در تمام فعاليت هاي سازمان، مديريت پژوهش هاي بهره وري بخش عمومي  تشكيل گرديد.

"مديريت پژوهشي بخش عمومي سازمان ملي بهره وري ايران" به گونه اي رسمي در خردادماه سال 1397 تشكيل گرديد و جايگاه آن نيز با انتصاب مديريت و كادر كارشناسي، منسجم تر شد .
در مهرماه سال 1397 با اجراي مصوبه شوراي راهبري سازمان، جهت ساماندهي طرحهاي پژوهشي، شوراي پژوهش به رياست رئيس سازمان تشكيل گرديد كه دبيرخانه آن در مديريت پژوهشي بخش عمومي، مستقر گرديد.
در آبان ماه سال 1397 با اجراي مصوبه شوراي پژوهش سازمان و با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، انتشارات سازمان نيز  به صاحبت امتيازي سازمان ملي بهره وري و مدير مسولي مدير پژوهش هاي بهره وري بخش عمومي و با سه بخش كتاب، نشريه و توليد محتواي الكترونيكي آغاز به كار كرد.

   مهمترين اهداف تشكيل " مديريت پژوهشي بخش عمومي " را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
-    تعيين و شناسايي اولويت ‏هاي برنامه اي در خصوص بهره‏ وري و تعيين عوامل موثر در نظام بهره وري كشور
-    تهيه اولويت هاي پژوهشي و نيازسنجي پژوهشي جهت اقدام در سازمان
-    تهيه RFP  طرح ‏هاي پژوهشي و بررسي طرح نامه‌هاي پيشنهادي
-    انجام مطالعات پايه به منظور دستيابي به آخرين روش ها و ابزارهاي كاربردي و اخذ تجربيات ديگر كشورها و سازمانهاي بين المللي نظير سازمان بهره وري آسيايي
-    انجام مطالعات در زمينه ارتقاي بهره‏ وري بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش هاي توليدي و خدماتي و بخش عمومي با همكاري مديريت سنجش و پايش بهره وري
-    نظارت و پيگيري انجام طرح‏ هاي پژوهشي برون‏سپاري شده
-    انتشار دستاوردهاي پژوهش هاي انجام شده در زمينه بهره‌وري
-    همكاري با پژوهشگاه‌هاي ملي و بين المللي در زمينه مطالعات مربوط به ارتقاء بهره‌وري
تعداد بازدید از سایت 3956733 تعداد بازدید از صفحه 3508 تعداد بازدید امروز صفحه 3
Powered by Tetis PORTAL