1394/9/15 13:51:40
آشنايي با سازمان بهره‌وري آسيايي APO
 
 سازمان بهره‌وري آسيايي سازماني منطقه‌اي و ميان دولتي است كه با مشاركت در توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي عضو و بهبود كيفيت زندگي براي مردم آن كشورها از طريق ارتقاي بهره‌وري در سال 1961 تأسيس شد.پس از ركود سال 1929 ميلادي در كشورهاي جهان علاقه زيادي نسبت به آگاهي از وضعيت دو عامل درآمد ملي و بهره‌وري به‌عنوان شاخص ارزيابي عملكرد اقتصادي به وجود آمد. همچنين طي دهه‌هاي اخير بسياري از كشورهاي دنيا براي نيل به سطح مطلوب زندگي، ارتقاي بهره‌وري نيروي كار را هدف قرار داده‌اند و برخي از كشورها مثل كره جنوبي، مالزي، سنگاپور و هنگ‌كنگ از رهگذر اين ملاحظات به نتايج اقتصادي ارزنده‌اي نايل آمده و به مدد آن در ساختار قدرت اقتصادي بر پايگاه بلندتري نشسته‌اند. موسسات بهره‌وري پس از پايان جنگ جهاني دوم، ابتدا در اروپا و سپس در آسيا مستقر شدند. اولين مركز بهره‌وري در سال 1950 در فرانسه تاسيس شد .در اروپا «مركز بهره‌وري اروپايي» و در آسيا، در سال 1961 «سازمان بهره‌وري آسيايي» (APO) تشكيل شد كه ايران نيز در سال 1965 ميلادي به اين سازمان پيوست. همچنين ژاپن در سال 1955 مركز بهره‌وري خود (JPC) را به وجود آورد.

سازمان بهره‌وري آسيا APO چيست؟سازمان بهره‌وري آسيايي سازماني منطقه‌اي و ميان دولتي است كه با توافق‌نامه دولتهاي آسيا و اقيانوسيه در سال 1961 تأسيس شد. اين سازمان، غيرسياسي و غيرانتفاعي است.


ديدگاه‌ها: اين سازمان براي برآورده نمودن نيازهاي كشورهاي عضوي كه در تلاش هستند تا چالش‌هاي محيط فناوري و اقتصادي- اجتماعي پويا و در حال تغيير را برطرف نمايند، اقدام به طرح ديدگاهي سه ركني نموده است. اين اركان تقويت رقابت پذيري ، هماهنگ سازي افزايش بهره وري با حفاظت از محيط زيست و حمايت از عدالت اجتماعي هستند.


هدف: هدف سازمان بهره‌وري آسيايي مشاركت در توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي عضو و بهبود كيفيت زندگي براي مردم آن كشورها از طريق ارتقاي بهره‌وري تحت روحيه همكاري متقابل در بين كشورهاي عضو است.


عضويت: عضويت سازمان بهره‌وري آسيايي براي تمامي دولت‌هاي آسيا و اقيانوسيه كه عضو كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه (ESCAP) در سازمان ملل متحد هستند، آزاد است. دولت‌هاي خارج از منطقه آسيا ـ اقيانوسيه مي‌توانند به عنوان اعضاي پيوسته به اين سازمان ملحق شوند. در حال حاضر سازمان بهره‌وري آسيايي 19 عضو دارد. اولين امضا كنندگان توافقنامه APO در سال 1961 جمهوري چين (تايوان)، هند، ژاپن، جمهوري كره، نپال، پاكستان، فيليپين و تايلند بودند. كشورهايي همچون جمهوري اسلامي ايران در سال 1965، سريلانكا در سال 1966، اندونزي در سال 1968، سنگاپور در سال 1969، بنگلادش در سال 1982، مالزي در سال 1983، فيجي در سال 1984، مغولستان در سال 1992، جمهوري سوسياليستي ويتنام در سال 1996، جمهوري دموكراتيك مردمي لائوس در سال 2002 و كامبوج در سال 2004 به اين كشورها پيوستند.


شوراي حكام
شوراي حكام نهاد عالي رتبه سازمان بهره‌وري آسيايي است. اين هيأت متشكل از يك مدير از هر كشور عضو است كه از سوي دولت‌هاي اين كشورها منصوب مي‌شوند.اين شورا يكبار در سال جهت دريافت گزارش دبير كل و گزارش مالي حسابرس (مميز) براي تصميم گيري درخصوص موارد زير تشكيل جلسه مي دهد:
• سياست‌ها
• راهبردها
• جهت گيري‌ها
• عضويت در اين سازمان
• تصويب برنامه غلتان دو ساله
• برنامه هاي سالانه
• طرح خط مشي‌هايي براي برنامة تقويم سال بعد
• تصويب بودجه و خط مشي‌هاي مالي

اجلاس كارگاهي رؤساي سازمان‌هاي ملي بهره‌وري
هر كشور عضو موسسه اي ملي را به عنوان سازمان ملي بهره‌وري خود منصوب مي‌نمايد. سازمان‌هاي ملي بهره‌وري نمايندگاني دولتي و قانوني هستند كه مسئوليت هدايت بهره‌وري را در كشور هايشان بر عهده دارند. آن‌ها به عنوان نمايندگاني قانوني با دبيرخانه سازمان بهره‌وري آسيايي همكاري نموده و پروژه‌هايي را كه كشورشان ميزبان آن‌ها است اجرا مي‌كنند. هر ساله سازمان بهره‌وري آسيايي اجلاس كارگاهي رؤساي سازمان‌هاي ملي بهره‌وري (WSM) را جهت بررسي و ارزيابي پروژه‌هاي سال گذشته ، برنامه‌ريزي راهبردي و تعريف برنامه جاري و برنامه‌هاي تفصيلي براي دو سال آتي، برگزار مي‌كند .اين اجلاس در خصوص مسائل و خط مشي‌هاي بهره وري براي برنامه هاي آتي و نيازهاي موجود در كشورهاي عضو به تبادل نظر مي پردازد. چنين عملكردي براي اجراي برنامه‌اي كار آمد در ميان سازمان‌هاي بين المللي منحصربفرداست .

دبيرخانه
اين دبيرخانه بازوي اجرايي سازمان بهر‌ه‌وري آسيايي است. رياست آن را دبيركل بر عهده دارد. اين دبيرخانه :
• تصميمات و رهنمودهاي راهبردي شوراي حكام را اجراي مي كند.
• برنامه‌اي جاري را تعريف نموده و برنامه‌هاي ساليانه را با همكاري سازمان‌هاي ملي بهره‌وري كشورهاي عضو اجرا مي‌كند.
• روابط مشاركتي با ديگر سازمان‌هاي بين المللي و موسسات دولتي و خصوصي را تسهيل مي‌كند.
دبيرخانه سازمان بهره‌وري آسيايي 4 بخش عملياتي دارد: مالي و اداري، برنامه‌ريزي و تحقيقات، كشاورزي وصنعت


نقش‌هاي كليدي سازمان بهره‌وري آسيايي :
- خزانه علمي (Think Tank)
- تسهيل كننده (Catalyst)
- مشاور ملي (National Adviser)
- سازنده نهادها (Institution Builder)
- اتاق پاياپاي اطلاعات بهره وري (Clearing House of Information on Productivity)

حوزه‌هاي اصلي فعاليت:
شوراي حكام در هنگام برنامه ريزي فعاليت‌هاي سازمان بهره ري آسيايي ، بر 5 حوزه اصلي تاكيد بيشتري مي كند. اين حوزه ها شامل:
• مديريت دانش (KM)
• تقويت صنايع كوچك و متوسط (SMES)
• توسعه سازمان‌هاي ملي بهره وري (DON)
• بهره وري سبز (GP)
• توسعه يكپارچه جوامع محلي (ICD)

برنامه ها: فعاليت‌هاي سازمان بهره وري آسيايي به گروه‌هاي زير تقسيم مي‌شوند :
-برنامه صنعتي و خدماتي
-رشد اجتماعي - اقتصادي
-تقويت بنگاه هاي كوچك و متوسط
-مديريت دانش
-مديريت عمومي
-مديريت كيفيت
-فناوري، فناوري اطلاعات و نوآوري
-برنامه مشترك
-بهره‌وري سبز
-توسعه يكپارچه جوامع محلي
-توسعه سازمان‌هاي ملي بهره‌وري
-برنامه كشاورزي
-توسعه كشاورزي و صنعت
-فناوري و منابع
-سيستم‌هاي حمايتي كشاورزي
-بازاريابي / فراوري كشاورزي
-توسعه پايدار در كشاورزي
-برنامه تك كشوري
-خدمات كارشناسي و فني
-بازديدهاي مطالعاتي تك كشوري
-همكاري دو جانبه بين سازمان‌هاي ملي بهره‌وري
-برنامه اطلاع رساني و روابط عمومي
-كتابخانه
-انتشارات
-موارد ديداري - شنيداري
-سايت اينترنتي
- اخبار (APO ) سازمان بهره‌وري آسيايي  
-جوايز سازمان بهره‌وري آسيايي


همكاري‌هاي بين المللي:
سازمان بهره‌وري آسيايي ارتباطات نزديكش را با ديگر سازمان‌هاي بين المللي و موسسات و سازمان هاي ملي كشورهاي غير عضو اين سازمان حفظ مي كند. اين برنامه :
• دانش پايه را در حوزه هاي مهم كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي توسعه مي دهد.
• كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي را قادر به ايجاد ارتباطات و شبكه هايي با همكارانشان در كشورهاي غير عضو مي نمايد.
• شبكه كارشناسان سازمان بهره وري آسيايي را جهت فعاليت در كشورهاي عضو، تحت برنامه خدمات كارشناس فني APO گسترش مي دهد.
• تلاشهاي مشترك را در جهت ترويج حوزه هاي مشترك علاقه‌مندي و كاري ممكن مي سازد.

فعاليت هاي مالي:
منابع درآمد سازمان بهره وري آسيايي:
• دريافت حق عضويت سالانه بر اساس درآمد ناخالص ملي / توليد ناخالص داخلي
• دريافت كمك هزينه هاي نقدي از جانب دولت ها و مساعدت هاي خارجي از جانب سازمان ها و موسسات همكار
• دريافت كمك هزينه هاي اجرايي پروژه‌هايي كه دولت‌هاي كشورهاي عضو، جهت ميزباني پروژه هاي سازمان بهره وري آسيايي مي‌پردازند و كمك هزينه‌هاي پرداختي ديگر دولت‌ها و سازمان‌هايي كه اين پروژه ها را به طور مشترك با سازمان بهره وري آسيا اجرا مي‌كنند.
• درآمدهاي متفرقه همچون درآمدهاي حاصل از فروش انتشارات و موارد ديداري – شنيداري
 


366 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL