تاريخچه تشكيل سازمان ملي بهره‌وري ايران

در سال 1344خورشيدي مقارن با 1965 ميلادي، ايران با وجود نداشتن تشكيلات بهره‌وري، به عضويت سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) درآمد. در سال 1367 مجلس شوراي اسلامي تمديد عضويت ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي را مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين وقت، مسؤليت دبيرخانه‌اي آن را به عهده گرفت تا تشكيلات بهره‌وري به طور مستقل در سال 1371 راه اندازي شود.

بدين ترتيب در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت «دونا سنگ» وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مورخ 28/4/1372، نام شركت مذكور به شركت «سازمان بهره‌وري ملي ايران» تغيير يافت و مواردي از اساس‌نامه آن نيز اصلاح شد تا متولي بهره‌وري كشور باشد. اين شركت تا ارديبهشت ماه سال 1377 به فعاليت خود ادامه داد.

سپس بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور، شركت «سازمان بهره‌وري ملي ايران» با توجه به جايگاه فرابخشي آن به شركت «سازمان ملي بهره‌وري ايران» تغيير نام داد و از اين وزارتخانه منفك و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ملحق شد.

در سال 1378 با ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مالكيت شركت « سازمان ملي بهره‌وري ايران» به اين سازمان انتقال يافت و در سال 1384 شركت مذكور منحل و سپس در سال 1385 «مركز ملي بهره‌وري ايران» ايجاد شد.

پس از آن در سال 1390 بر‌اساس ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان موسسه دولتي وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با استفاده از امكانات موجود ايجاد شد. آيين‌نامه اجرايي ماده 79 در تاريخ 1/8/1390 به تصويب هيات وزيران رسيد و در 12 دي ماه همان سال،‌ از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد و اين سازمان تا تاريخ 7/10/1393 به عنوان زير مجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به كار خود ادامه داد. پس از احيا و تجديد ساختار دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال ۱۳۹۳، «سازمان ملي بهره‌وري ايران» به عنوان يكي از سازمان‌ هاي تابعه سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به فعاليت خود ادامه مي داد تا تاريخ 27/7/1395 كه با تصويب نامه شوراي عالي اداري (با توجه به تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور) به عنوان سازمان وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور به فعاليت خود ادامه مي دهد.

هم‌چنين سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان دبيرخانه سازمان بهره‌وري آسيايي (APO)در ايران فعاليت مي‌كند، سازمان بهره‌وري آسيايي، يك سازمان منطقه‌اي بين دولتي و غيرانتفاعي است كه هدف اساسي آن، سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي در منطقه آسيا و اقيانوسيه از طريق ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات عمومي و محيط زيست و تلاش در جهت افزايش آگاهي نسبت به بهره‌وري است كه در حال حاضر 19 عضو دارد.

  روساي سازمان از گذشته تا كنون:

 

رديف

 

 

 

دوران مديريت

 

 

 

تعداد سال‌هاي مديريت

 

 

 

اسامي مديران

 

 

 

تحت پوشش (وابسته)

 

 

 

۱

 

 

 

۱۳۷۷-۱۳۷۳

 

 

 

۴ سال

 

 

 

مهندس عباس حاج‌فتحليها

 

 

 

وزارت صنايع

 

 

 

۲

 

 

 

۱۳۸۱-۱۳۷۷

 

 

 

۴ سال

 

 

 

مهندس محمدكاظم ابراهيمي‌خرم‌آبادي

 

 

 

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

(۱۳۷۹-۱۳۷۸)

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

(۱۳۸۱-۱۳۷۹)

 

 

 

۳

 

 

 

۱۳۸۳-۱۳۸۱

 

 

 

۲ سال

 

 

 

مرحوم مهندس سيد احمد اسحق حسيني

 

 

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 

 

 

۴

 

 

 

۱۳۸۴-۱۳۸۳

 

 

 

۱ سال

 

 

 

دكتر قاسم انصاري رناني

 

 

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 

 

 

۵

 

 

 

۱۳۸۵

 

 

 

۳ ماه

 

 

 

احمد صميمي

 

 

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 

 

 

۶

 

 

 

۱۳۸۹-۱۳۸۵

 

 

 

۴ سال

 

 

 

محسن حاجي‌ميرزايي

 

 

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(۱۳۸۶-۱۳۸۵)

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (۱۳۸۷-۱۳۸۶)

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (به مدت۱۰ ماه از ۱/۱/۱۳۸۸ الي ۱/۱۱/۱۳۸۸)

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (از ۱/۱۱/۱۳۸۸)

 

 

 

۷

 

 

 

۱۳۹۱-۱۳۸۹

 

 

 

۲ سال

 

 

 

دكتر علي رضائيان

 

 

 

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

 

 

۸

 

 

 

۱۳۹۱

 

 

 

۵ماه

 

 

 

محمود غني زاده (سرپرست)

 

 

 

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

 

 

۹

 

 

 

۱۳۹۲-۱۳۹۱

 

 

 

۱۰ ماه

 

 

 

دكتر مجتبي خالصي

 

 

 

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

 

 

۱۰

 

 

 

از ۱۳۹۲/۹/۹

 

 

 

۴ سال

 

 

 

دكتر رويا طباطبايي يزدي

 

 

 

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (تا تاريخ ۷/۱۰/۱۳۹۳)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
(از ۷/۱۰/۱۳۹۳ تا ۲۷/۷/۱۳۹۵)
سازمان اداري و استخدامي كشور
(از ۲۷/۷/۱۳۹۵ )

 

 

 

۱۱

 

 

 

از ۱۳۹۶/۹/۱۲

 

 

 

تا 1397/8/15

 

 

مهندس علي اكبر اولياء

 

 

 

سازمان اداري و استخدامي كشور

 

 

 

12  از 1397/8/15 تاكنون  مهندس فاطمه پهلواني  سازمان اداري و استخدامي كشور 

 

 
 
Powered by Tetis PORTAL