اخبار
1396/3/1 15:42:25
پاسخ هاي عضو شوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران به پرسش هايي در زمينه بهره وري
 
عضو شوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران به پرسش هاي سايت اين سازمان به مناسبت روز بهره وري و بهينه سازي مصرف پاسخ داد. 

به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره وري ايران، جناب آقاي رضا اشرف سمناني عضو شوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران، به سه پرسش با موضوع نقش بهره وري در افزايش توليد و اشتغال، ظرفيت سازي برنامه ششم توسعه در ارتقاي بهره وري كشور و نقش دستگاه هاي مسئول در نهادينه سازي مفهوم بهره وري پاسخ داد كه مشروح آن به شرح ذيل است.
 
فايل مرتبط
آدرس صفحه:http://nipo.gov.ir/Portal/View/Print.aspx?PageId=da50fd92-65cb-4aba-923b-53ae0ffa7ff8&WebpartId=c821dd26-ccd3-4d1a-afa1-ca5fb4c258f7&ObjectId=2789d200-a1af-47f2-9bb2-19a3325caab1

Powered by Tetis PORTAL