بهره وري و برنامه ششم
1397/5/23 10:45:44
متن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه
 

الف- دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه‌هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره‌وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره‌وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
تبصره- اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح با إذن فرمانده كل‌قوا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح اجراء مي‌شود.
ب- در راستاي ارتقاي شاخص بهره‌وري، دولت مكلف است نسبت به اندازه‌گيري كارايي و بهره‌وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

1884 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL