بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي نوپا بايد بر پايه‌گذاري سازوكارهاي بهره‌ورانه و استفاده از تكنيك‌هاي بهره‌وري از همان ابتداي راه‌اندازي صنعت خود توجه جدي داشته باشند

كد خبر:

چهارشنبه 17 مهر 1398

رئيس سازمان‌ملي بهره‌وري ايران در جمع مديران و‌كاركنان كارخانه فولاد كاوه جنوب كيش گفت: سالهاي رونق و روند صعودي توليد و‌درآمد در سالهاي اوليه فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي و صنعتي بزرگ نبايد مديران اين واحدها را از پايه‌گذاري رويه‌هاي موثر در افزايش توان رقابتي مورد نياز براي بعد از اين دوره گاو شيرده غافل كند.
روش‌هاي متعدد بهره‌وري براي افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي صنعتي وجود دارد كه در‌جهان هم شناخته شده و‌مورد استفاده است
Powered by Tetis PORTAL